Dowiedz się więcej

Projekt pt. “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026″

współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czym są mikrodotacje?

To wsparcie finansowe w wysokości do 7 000 zł, udzielane w konkursie ofert.

Zamierzeniem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz
wzmocnienie potencjału młodych/lokalnych pozarządowych.

Kto może ubiegać się o mikrodotacje?

Grupa nieformalna

W tym o charakterze samopomocowym - minimum 3 osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku
publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Grupa nieformalna może ubiegać się o mikrodotacje/lokalne przedsięwzięcie tylko wspólnie z Patronem.

Lokalna organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa (o której mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, mająca siedzibę w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa (o której mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, mająca siedzibę w województwie zachodniopomorskim lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

Zgłoś się do nas już dziś!