O projekcie

 

O projekcie

Projekt ”MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” realizowany jest w od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku w partnerstwie następujących organizacji: Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Fundacji Nauka dla Środowiska, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Fundacji Pod Aniołem.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Mikrodotacje zostaną przyznane zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020). Środki na mikrodotacje pochodzą z Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021–2030 – Priorytet 1.
 
W ramach Projektu w województwie zachodniopomorskim  planuje się przyznanie minimum 256 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 280 000,00 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 48 przyznane zostanie grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskujących bez Patrona.

Alokacja środków na rok 2023 wynosi dla:

 • młodych organizacji i dla grup nieformalnych składających wniosek wraz z Patronem (w tym o charakterze samopomocowym) – 320.000 zł; po 80.000 zł dla każdego z Oferentów,
 • grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie (bez Patrona) – 80.000 zł; po 20.000 zł dla każdego z Oferentów

Nabór trwa od 01.03.2023 do 31.03.2023 do godziny 20:00

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora znajdującego się na stronie:

Generator wniosków

Wszystkie projekty realizowane dzięki mikrodotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021–2030.
 
Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:

 • Poprawę samoorganizacji społecznej.
 • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
 • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji:

 1. Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
 2. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
 4. Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
 5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
 6. W przypadku projektów składanych przez grupę nieformalną z Patronem – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną.
 7. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
 8. W przypadku realizacji projektu przez grupę samodzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na właściwego operatora. Powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście - Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.
 9. Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”*.
 
2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym –w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW. Żadna z osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje. Wnioski składać należy do operatora, który obsługuje powiaty na których posiadają adres zamieszkania członkowie grupy.
 
3. Grupa nieformalna (sposoby ubiegania się o dotację):
samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, z organizacją pozarządową lub innym podmiotem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 3 „Ustawy”, zwanej dalej Patronem. W tym przypadku wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, podpisują zarówno minimum trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot.

Kwota przychodów organizacji lub podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy, nie może przekraczać 30 tys. zł.

Udział środków własnych:

W ramach Projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków.
W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji tj.: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 35 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 120 zł. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie.

Harmonogram działań:

01.03.2023 - 31.03.2023 r. - Spotkania informacyjno-edukacyjno-animacyjne w środowiskach lokalnych

01.03.2023 - 31.03.2023 r. (do godz. 20.00) – Nabór wniosków na mikrodotacje

01.04.2023 - 14.04.2023 r. – Oceny wniosków

01.05.2023 - 15.11.2023 r. – Termin realizacji mikrodotacji

01.05.2023 - 15.11.2023 r. – Wsparcie w ramach mentoringu

Kontakt:

e-mail: fundacjakomes2010@gmail.com

tel: 575 730 910, 517 35 76 77

Dyżur telefoniczny prowadzony jest w następujących dniach:

- poniedziałki i środy w godz. 15.00-16.00;

- czwartki w godz. 17.00-20.00;

- piątek w godz. 09.00-12.00;

Odwiedź nas na: https://www.facebook.com/fundacjakomes/